Hotel dla psów "Mabuszek" Szczecin

Regulamin Hotelu dla psów Mabuszek

 

określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę Hotelu mieszczącego się w Bezrzeczu przy ul. Nowowiejskiej 51B.

1. Hotel przyjmuje i wydaje zwierzęta
w godzinach: 8:00 – 10:oo i 17:oo – 19:00. Przed każdorazowym przyjazdem do Hotelu, należy telefonicznie potwierdzić godzinę przyjazdu.
Nie wykluczamy przyjazdu do Hotelu w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu i określeniu warunków.
W dni świąteczne hotel funkcjonuje lecz nie ma możliwości przyjęcia ani odbioru zwierzęcia.

Hotel Mabuszek zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.

2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel udziela pracownikowi Hotelu prawdziwych informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia.


3. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia należy powiadomić o tym pracownika hotelu w dniu wykonywania rezerwacji.


4. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:


a. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
b. chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
c. w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,
d. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom


5. Hotel Mabuszek może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.


6. Właściciel podpisuje umowę, w której zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w hotelu oraz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie.


7. Płatność za pobyt w Hotelu  przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do Hotelu.


8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom odpowiada właściciel i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.


9. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.


10. Wszelkie przedmioty, a w szczególnie zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić pretensji związanych z tego tytułu.


11. Hotel nie przyjmuje psów ras uznawanych za agresywne ani psów agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.


12. Przed przyjęciem zwierząt do Hotelu, zapraszamy na wizytę właściciela ze zwierzęciem w Hotelu, aby zwierzę zapoznało się z nami, jeżeli oczywiście przedtem nie korzystało już z naszych usług.


13. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 3 kolejne dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.


14. Pobyt zwierzęcia w Hotelu Mabuszek może zostać przedłużony:


a. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
b. jedynie za zgodą Hotelu


15. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu Mabuszek pobierana jest standardowa opłata, określona w cenniku.


16. Doba hotelowa w Hotelu Mabuszek rozpoczyna się w momencie przyjazdu i kończy o tej samej godzinie następnego dnia pobytu.


17. Opłatę za przedłużenie pobytu po potwierdzeniu jej wysokości przez Hotel należy wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez zwierzę Hotelu.


18. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu Mabuszek.


19. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.


20. Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu otrzymuje minimum dwa posiłki, lub w zależności od indywidualnych potrzeb, ustalanych z właścicielem oraz ma zapewniony stały dostęp do wody.


21. Zapewniamy spacery, oraz wybieg na ogrodzonym terenie hotelu.


22. Psy przyjmowane są z własną smyczą, obrożą, kagańcem, mogą posiadać swoje posłanie lub nawet miski (dwie ostatnie rzeczy nie są wymagane). Pies powinien posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz być zaopatrzony w karmę na czas pobytu.


23. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu Mabuszek, w bazie klientów Hotelu na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.


24. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu Mabuszek.


25. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego